Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Usługi opiekuńcze

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Zakres usług, okres ich świadczenia, a także inne okoliczności dotyczące świadczenia usług ustalone są w wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji przyznającej to świadczenie.
Decyzja dotycząca usług opiekuńczych wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim zdrowotną, rodzinną i materialną, osoby, której świadczone mają być usługi opiekuńcze.
Co do zasady usługi opiekuńcze są odpłatne, istnieje jednak możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr IX/48/2007 z dnia 31.10.2007 r. Rady Gminy Stężyca w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

Wzór zaświadczenia lekarskiego do usług opiekuńczych

Skip to content