Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Cel działania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na
najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty. W/w organ to grupa ludzi, delegowanych z profesjonalnych środowisk, zajmująca się rozwiazywaniem konkretnego problemu, przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków zespołu. Zespół stanowią przedstawiciele służb gminnych, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom, rodzinom i grupom problemowym oraz środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów wynikających z aktów przemocy.

  Aktualny skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Agnieszka Zaremba Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy
2. Grażyna Kurek Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Stowarzyszenie Kobiet
„Liderki Wiejskie”
3. Ewa Pieńkosz Sekretarz Zespołu
Interdyscyplinarnego
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stężycy
4. Marzena Prządka Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie
Rejonowym w Rykach
5. Krzysztof Giza Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego
Komisariat Policji w Dęblinie
6. Anna Szewczyk Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stężycy
7. Urszula Śmigielska Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego
NZOZ
w Stężycy
8. Iwona Kozłowska Członek ZespołuInterdyscyplinarnego Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowej Rokitni
9. Małgorzata Łoń – Kamola Członek ZespołuInterdyscyplinarnego Zespół Placówek Oświatowych w Pawłowicach
10. Elżbieta Czapska Członek ZespołuInterdyscyplinarnego Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stężycy
11. Maria Cieśla Członek ZespołuInterdyscyplinarnego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy
3) Placówek oświatowych Gminy Stężyca
4) Komisariat Policji w Dęblinie
5) Kuratorskiej Służby Sądowej
6) Ośrodka zdrowia
7) Organizacji pozarządowych.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Królewska 4, 08 – 540 Stężyca.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może powołać Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.

Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Stężyca na lata 2021-2025

 

Skip to content