Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Cel działania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Stężycy jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – tj. w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy domowej, w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty. W/w organ to grupa ludzi, delegowanych z określonych instytucji, którzy w sposób profesjonalny podchodzą do tematu przemocy. Zajmują się rozwiązywaniem konkretnych problemów, przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu. Zespół stanowią przedstawiciele instytucji i podmiotów gminnych, oraz o zasięgu lokalnym, działających w obszarze wsparcia społecznego. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom, rodzinom i grupom problemowym oraz środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów wynikających z aktów przemocy. ZI działania podejmuje również poprzez tzw. grupy diagnostyczno pomocowe, mieszczące się w strukturach Zespołu, które mają na celu bezpośrednie rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Królewska 4, 08 – 540 Stężyca.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.

Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Stężyca na lata 2021-2025

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego

Skip to content