Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Świadczenia zdrowotne

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo:
– osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
(ubezpieczeni);
– osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu;
– osoby inne, niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli nie uzyskujące miesięcznego dochodu większego niż 776,00 zł. na osobę samotną lub 
600,00 zł. na osobę w rodzinie.
W przypadku tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej bez ubezpieczenia jest decyzja wydawana na 90 dni od daty złożenia wniosku lub od dnia udzielenia świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym.
Decyzja taka wydawana jest przez ośrodek pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede
wszystkim zdrowotną, rodzinną i materialną osoby wnioskującej o potwierdzenie jej prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej.

Skip to content