Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Praca socjalna

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Prowadzona przez Dział Pomocy Społecznej w Stężycy praca socjalna przyczynia się do realizacji nadrzędnego celu pomocy społecznej, jakim jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Więcej informacji na temat pracy socjalnej prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stężycy można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem socjalnym właściwym dla rejonu  w godzinach od 7.30 do 15.30

Skip to content