Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

 Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze są odpłatne, kwotę odpłatności ustala się w zależności od posiadanego dochodu (odpłatność wzrasta wraz ze wzrostem dochodu). Z odpłatności są zwolnione osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie wynosi mniej niż kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Skip to content