Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Asystent rodziny: 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, może być przyznany asystent rodziny.

Wsparcie, dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej polega w szczególności na:

analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie;

wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

pomocy w integracji rodziny;

przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  1)   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

  2)   opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

  3)   udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

  4)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

  5)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

  6)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

  7)   wspieranie aktywności społecznej rodzin;

  8)   motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

  9)   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

  10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

  11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

  12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

  13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

  14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

  15)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

  16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

  17)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

  18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się 

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

  19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

 

 

 

Skip to content