Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Przemoc w rodzinie przybiera różne formy, które najczęściej występują łącznie (zwłaszcza przemoc fizyczna i psychiczna). Może się ona pojawić na każdym etapie związku. Możemy rozróżnić następujące formy (rodzaje) przemocy:

1. Przemoc fizyczna – to każde zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie zdrowia
lub pozbawienia ją życia.

1. Przemoc psychiczna – to umyślne działanie wykorzystujące nie siłę fizyczną,
lecz mechanizmy psychiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych.

2. Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane między innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków itp.

3. Przemoc seksualna – to każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary
do podjęcia niechcianych zachowań o charakterze seksualnym. Należy zauważyć, że w coraz większym zakresie przemoc ta przenosi się do internetu,
gdzie dochodzi do prezentowania materiałów pornograficznych (również
z udziałem dzieci), a także wykorzystywanie przez pedofilów różnego rodzaju serwisów by pozyskiwać swoje ofiary.

4. Zaniedbywanie – najczęściej stosowane wobec dzieci, a objawiające się niezaspokojeniem ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych.
O zaniedbaniu mówimy np. w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, problemami, a także zdrowiem i higieną.

5. Mobbing – rodzaj przemocy stosowany w miejscu pracy, to każdy fizyczny atak, zagrażające zachowanie lub obelżywe słowa.

6. Stalking – uporczywe, złośliwe i natrętne nękanie osoby, które zagraża jej bezpieczeństwu.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
– jest intencjonalna – jest zamierzonym, celowym działaniem człowieka,
– jest nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
– odbywa się w warunkach nierównowagi sił – sprawca ma i wykorzystuje przewagę (fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą,
– prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary,
– powoduje cierpienie oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody

Skip to content