Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

8 stycznia – OPS w Stężycy będzie nieczynny

Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem nr 8/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stezycy z dnia 29 grudnia 2023r. 8 stycznia 2024 będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS w Stężycy, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2023r.

Czytaj więcej »

Wszystkie aktulności....


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

 

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

 

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89100&p_id=18

 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

 

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

 

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 17 czerwca 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

 

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz
z linkiem) na spotkanie.

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: cedur@knf.gov.pl

 

#

Gmina Stężyca informuje o przystąpieniu do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 
dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024 
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

            Celem usługi asystencji osobistej jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 1. posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. posiadające orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 3. z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

            Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
  w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Stężyca przewidziano, że w 2024 r. Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wartość  Programu 186 823,20 zł

Dofinansowanie 186 823,20 zł

            Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Stężyca na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 planuje się objęcie wsparciem 8 osób, w tym

– 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne)

– 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu (w tym orzeczenia równoważne)

– 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne)

– 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne)

            Sposób naboru do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024:

– należy w wymaganym terminie złożyć komplet następujących dokumentów:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik nr 7 do Programu
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik nr 8 do Programu
 • Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  – załącznik nr 15 do Programu
 • Oświadczenie uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego – umożliwiającego weryfikację, czy osoba posiada uprawnienia do uczestnictwa w Programie

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w terminie od 16.02.2024 r. do
26.02.2024 r.
  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy przy ulicy Królewskiej 4, 08 – 540 Stężyca, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, osobiście, pocztą (decyduje data wpływu) lub mailowo (skan) na adres stezyca@ops.pl. Dokumenty muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem Uczestnika lub opiekuna prawnego.

Załącznik nr 1 -Oświadczenie
Załącznik nr 7 – Karta zgłoszenia
Załącznik nr 8 – Karta zakresu czynności
– Załącznik nr 15 – Klauzula RODO

#

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy zaprasza osoby z naszej gminy do składania wniosków o przyznanie dodatków osłonowych.

Dodatek osłonowy przysługuje:

– osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł netto,

– oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. (Brany jest pod uwagę rok podatkowy 2022).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zamieszczamy poniżej.

OPS Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

#

W zakładce terminy wypłat zamieszczono tabelę: Terminy wypłat świadczeń w 2024 roku

#

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Stężyca zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu.                      W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej i spełniające warunki Programu.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą                   z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek                  i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Bliższych informacji  udziela  OPS w Stężycy do dn. 10 listopada 2023r. pod numerem telefonu 81 8663148,  lub 699 909 754 w godz. od 8.00 do 15.00. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Stężyca.

Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług opieki wytchnieniowej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stężyca środków finansowych na realizację Programu.

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

#

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Na realizację zadań w ramach Programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych).

#

Mamy przyjemność powiadomić mieszkańców Gminy Stężyca, że tut. OPS zgłosił do konkursu „Aktywny Senior” Panią Grażynę Kurek, która otrzymała wyróżnienie. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów „Aktywny Senior” oraz „Gmina przyjazna Seniorom”, odbyło się dn. 29.08.2023 r. podczas wydarzenia „Wojewódzki Dzień Rodzin” w Muzeum Wsi Lubelskiej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Spotkanie to było nie tylko świętem seniorów, ale również rodzin zastępczych i adopcyjnych z terenu województwa lubelskiego. Wręczono wyróżnienia rodzinom zastępczym, w podziękowaniu za ich codzienną troskę o dobro dzieci, które przebywają u nich w pieczy.

Pracownicy tut. OPS na zaproszenie ROPS towarzyszyli wyróżnionej „Aktywnej Seniorce”. Za zaproszenie na to wydarzenie serdecznie dziękujemy.

#


Zaproszenie do udziału w projekcie dla mieszkanek Gminy Stężyca

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna w dniu 20.06.2023 r. rozpoczęło realizację projektu p.n. „Bezpieczna Kobieta – program szkoleń dla kobiet z zakresu psychologii, zachowań w sytuacjach kryzysowych, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego. Edycja Pierwsza.”. Program jest skierowany wyłącznie do kobiet, mieszkanek województwa lubelskiego w wieku od 18 do 60 lat i został podzielony na 4 moduły:

 1. Zajęcia teoretyczne obejmujące m.in.: zagadnienia prawne, zagadnienia prewencyjne i psychologiczne, działanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działanie w przypadku zagrożenia w przestrzeni publicznej, reagowanie na znaki i sygnały służb, sygnały w obronie cywilnej, powiadamianie służb ratunkowych itp.
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz samoobrona – zajęcia praktyczne mające na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dotyczących zarówno zdrowia jak i życia i mienia;
 3. Podstawy posługiwania się bronią – zajęcia z trenażerem na strzelnicy wirtualnej – bezpieczne wprowadzenie do posługiwania się bronią, które pozwoli w dostosowany do wymogów uczestniczek sposób nabrać wprawy i doświadczenia dotyczącego używania broni palnej; 
 4. Zajęcia strzeleckie przy użyciu broni palnej – właściwe zajęcia strzeleckie na strzelnicy kulowej pozwalające wytrenować nawyki i umiejętności potrzebne do korzystania z broni palnej;

Zapisu na szkolenia można dokonać przez profil Facebook Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna oraz stronę internetową www.bezpiecznalubelszczyzna.pl

#

Stężyca na VII Kongresie Gospodarki Senioralnej w Warszawie

15 czerwca 2023 r., przedstawicielki naszego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyły w VII Kongresie Gospodarki Senioralnej w Warszawie. Tytuł tegorocznego wydarzenia, to „Dialog Pokoleń – społeczeństwo – zdrowie – praca „.

Rynek konsumencki obejmuje wiele aspektów codziennego życia osób dojrzałych, ale też dotyczy młodszych pokoleń, na których spoczywają wyzwania współczesnego świata, w tym starzenia się społeczeństwa. Na Kongresie poruszano temat inkluzywności wobec wieku na rynku pracy, ale i wśród konsumentów. Pokazano przykłady dobrego zarządzania różnorodnością wiekową w organizacjach.

Chociaż często w zakładach pracy są włączane rozwiązania cyfrowe oraz zdalne kanały komunikacji i sprzedaży, to technologie nie wykluczają „dojrzałych” klientów a firmy przygotowały i wdrożyły w zakładach pracy programy pomagające zachować ich w swoim portfelu. Badacze dzielili się wiedzą, pokazując profil klienta 50+ oraz potrzeby pokoleń na rynku pracy. Poruszono też temat budownictwa i mieszkalnictwa przyjaznego wiekowi. Ważnym elementem kongresu było zdrowie w rozumieniu trzech kroków – profilaktyka-diagnostyka i leczenie (w tym rehabilitacja).

Kongres dał nam możliwość szerszego spojrzenia na problem „starzenia się” społeczeństwa w skali globalnej, za co bardzo dziękujemy.

#

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Rykach informuje, że od 1 czerwca 2023 roku na terenie powiatu ryckiego będzie funkcjonował
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RYKACH
którego siedziba mieści się w budynku  Szpitala Powiatowego
(Budynek B, wejście od Przychodni Specjalistycznej)

adres ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki

tel. 881 615 303, 881 615 304

Przyjmowanie wniosków  od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” w menu kontekstowym po lewej stronie

#

PODWYŻSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
W RAMACH PO PŻ

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że w dniu 15.05.2023 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Zmiana ta oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza 235% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Pozostałe kryteria uprawniające do uzyskania w/w pomocy pozostają bez zmian.

Osoby, rodziny zainteresowane otrzymaniem skierowań uprawniających do odebrania pomocy żywnościowej powinny skontaktować się telefonicznie z miejscowym OPS celem dokonania weryfikacji sytuacji dochodowej i osobistej.
Termin składania wniosków do dnia 02.06.2023 r.

#

UWAGA !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Regulaminem Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy z dn. 30.12.2016 r., § 12, pkt 3 (aneks nr 1 z dn. 24 sierpnia 2017 r.) ,,Dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych ustala się każdy piątek dniem pracy wewnętrznej”. W związku z powyższym, począwszy od 28 października 2022 r. nasi interesanci w piątki nie będą przyjmowani przez ww. pracowników z uwagi na konieczność rozpatrywania dużej liczby wniosków o dodatek węglowy.

Za utrudnienia – przepraszamy

#

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że od dnia 24 sierpnia 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 

 

 
 

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Kontakt

Dane

Projekt i wykonanie  Manufaktura Reklamy 

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzezone

Skip to content