Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy żywnościowej (paczki) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy żywnościowej (paczki) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Zestaw na Podprogram 2023 obejmuje
18 artykułów spożywczych w łącznej ilości około 34 kg na osobę*

* (wskazane ilości są wartościami maksymalnymi poszczególnych artykułów spożywczych na potrzeby postępowania przetargowego prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ostateczne ilości poszczególnych artykułów mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup artykułów).

Pomocą żywnościową w ramach w/w Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej, np. bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, niepełnosprawność (sytuacja ta MUSI BYĆ udokumentowana) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 823,60 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 410,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie (np. 4 osoby x 1 410,00 zł = 5 640,00 zł).

         W skład dochodu osoby, rodziny wchodzą wszelkie świadczenia emerytalno – rentowe, wynagrodzenia za pracę, świadczenia rodzinne, alimenty oraz inne miesięczne dochody netto. Ponadto z posiadanego gospodarstwa rolnego wyliczany jest dochód w wysokości 345,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego,
tzw. „500+”. Wlicza się natomiast świadczenie uzupełniające tzw. „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (wypłacane przez ZUS lub KRUS).

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy podpisał porozumienie z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża jako organizacją partnerską, która zajmuje się dystrybucją żywności w ramach Programu.  Żywność będzie wydawana przez pracowników OPS w Stężycy a termin jej wydania jest uzależniony od dostaw z PCK. Planowany czas realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach ww. Programu: grudzień 2023 r. – wrzesień 2024 r.

         Szczegółowe informacje dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 Podprogram 2023 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

Osoby, rodziny zainteresowane otrzymaniem skierowań uprawniających do odebrania pomocy żywnościowej powinny nawiązać kontakt z pracownikami socjalnymi miejscowego OPS celem dokonania weryfikacji sytuacji dochodowej i osobistej.

Termin składania wniosków: od dnia 14.11.2023 r. do dnia 22.12.2023 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy

ul. Królewska 4, 08 – 540 Stężyca

tel. 81 866 31 48

tel. 699-909-754

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *