Ogłoszenie – pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z darmowej żywności (paczki) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 Plus.

Zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje
6 artykułów spożywczych w łącznej ilości około 9,2 kg na osobę

(w przypadku zmian cen rynkowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może dokonać zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów)

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. bezrobocie, alkoholizm, przemoc
w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, niepełnosprawność (sytuacja ta MUSI BYĆ udokumentowana), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 707,20 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł netto dla osoby w rodzinie (np. 4 osoby x 1 320,00 zł
    = 5 280,00 zł).

W skład dochodu osoby, rodziny wchodzą wszelkie świadczenia emerytalno – rentowe, wynagrodzenia za pracę, świadczenia rodzinne, alimenty oraz inne miesięczne dochody netto. Ponadto z posiadanego gospodarstwa rolnego wyliczany jest dochód w wysokości 345,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego, tzw. „500+”. Wlicza się natomiast świadczenie uzupełniające tzw. „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (wypłacane przez ZUS lub KRUS).

Osoby, rodziny zainteresowane otrzymaniem skierowań uprawniających do odebrania pomocy żywnościowej powinny skontaktować się telefonicznie
z miejscowym OPS celem dokonania weryfikacji sytuacji dochodowej i osobistej. Termin składania wniosków do dnia 22.12.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy

ul. Królewska 4, 08 – 540 Stężyca

tel. 81 866 31 48

tel. 699-909-754

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *