INFORMACJA – refundacja VAT za Gaz

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że przyjmowane są wnioski, na refundację podatku VAT w siedzibie tut. OPS.

Informujemy, że z powyższej refundacji podatku VAT mogą skorzystać osoby, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest gaz ziemny i źródło to zostało zgłoszone to do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że przy weryfikacji prawa do refundacji podatku VAT, będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe wynoszące:

– w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 2100 zł netto,

– w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego – 1500 zł netto na osobę.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: (81) 866 31 48.

              Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego „RODO, niniejszym informuje się, że:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Królewska 4, 08-540 Stężyca

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy ww. ustaw.

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych wynika z wypełnionego przez Państwa wniosku oraz informacji przez Państwa przedłożonych w toku ubiegania się o udzielenie świadczenia. Zakres ten znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach ww. ustawy i jest niezbędny do jej wykonania.

 • Podmioty, którym dane mogą zostać udostępnione lub powierzone
  • Podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: instytucje systemu pomocy społecznej, organy nadrzędne, organy wymiaru sprawiedliwości, itp.).
 1. Podmioty upoważnione na podstawie odrębnych porozumień w zakresie wykonywania czynności zmierzających do realizacji celów wynikających z odrębnych umów z nimi zawartych (powierzenie).
 2. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia swoich danych);
 3. uzupełnienia swoich danych;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Informacje o wymogu podania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyznania refundacji.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *