Informacja dot. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy zgodnie z art. 63 ust. 16 Ustawy o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, które wchodzą w życie  z dniem   1 stycznia 2024 r. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób    z niepełnosprawnościami z poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt., ustalonym przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, kolejno od 1 stycznia 2025 r. z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt. a od 1 stycznia 2026 r. z poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt. Informujemy o nowych zasadach dotyczących przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne, będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami, nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego z ZUS.

– Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów,

– W przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, jeśli będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia, legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla niego jest podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

– Szczegółowa informacja o przepisach przejściowych regulujących ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie obecnych przepisów i warunków oraz zachowanie prawa do tych świadczeń po 31 grudnia 2023 r. znajduje się w art. 63 ustawy o świadczeniu wspierającym z dnia  07 lipca 2023 r.

– Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna nie przysługują opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.

– Już samo złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

– Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

– Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.

– Specjalny zasiłek opiekuńczy – z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym (przyznawanym przez ZUS), czyli od 1 stycznia 2024 r. nie będzie już przyznawany nowym wnioskodawcom.

UWAGA: przed 1 stycznia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostaną opublikowane zaktualizowane wzory wniosków o poszczególne świadczenia rodzinne uwzględniające zmiany wynikające z omówionych wyżej zmian prawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *