Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Apel dotyczący sezonu zimowego

I N F O R M A C J A Okres zimowy to czas gdzie trudne warunki atmosferyczne w tym niska temperatura, opady, mroźny wiatr stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, w wieku podeszłym, niepełnosprawnychi niezaradnych życiowo. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądźw

Czytaj więcej »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy żywnościowej (paczki) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy żywnościowej (paczki) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Zestaw na Podprogram 2023 obejmuje18 artykułów spożywczych w łącznej ilości około 34 kg na osobę* * (wskazane ilości

Czytaj więcej »

Wszystkie aktulności....

W zakładce terminy wypłat zamieszczono tabelę: Terminy wypłat świadczeń w 2024 roku

#

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Stężyca zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu.                      W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej i spełniające warunki Programu.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą                   z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek                  i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Bliższych informacji  udziela  OPS w Stężycy do dn. 10 listopada 2023r. pod numerem telefonu 81 8663148,  lub 699 909 754 w godz. od 8.00 do 15.00. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Stężyca.

Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług opieki wytchnieniowej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stężyca środków finansowych na realizację Programu.

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

#

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Na realizację zadań w ramach Programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych).

#

Mamy przyjemność powiadomić mieszkańców Gminy Stężyca, że tut. OPS zgłosił do konkursu „Aktywny Senior” Panią Grażynę Kurek, która otrzymała wyróżnienie. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów „Aktywny Senior” oraz „Gmina przyjazna Seniorom”, odbyło się dn. 29.08.2023 r. podczas wydarzenia „Wojewódzki Dzień Rodzin” w Muzeum Wsi Lubelskiej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Spotkanie to było nie tylko świętem seniorów, ale również rodzin zastępczych i adopcyjnych z terenu województwa lubelskiego. Wręczono wyróżnienia rodzinom zastępczym, w podziękowaniu za ich codzienną troskę o dobro dzieci, które przebywają u nich w pieczy.

Pracownicy tut. OPS na zaproszenie ROPS towarzyszyli wyróżnionej „Aktywnej Seniorce”. Za zaproszenie na to wydarzenie serdecznie dziękujemy.

#


Zaproszenie do udziału w projekcie dla mieszkanek Gminy Stężyca

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna w dniu 20.06.2023 r. rozpoczęło realizację projektu p.n. „Bezpieczna Kobieta – program szkoleń dla kobiet z zakresu psychologii, zachowań w sytuacjach kryzysowych, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego. Edycja Pierwsza.”. Program jest skierowany wyłącznie do kobiet, mieszkanek województwa lubelskiego w wieku od 18 do 60 lat i został podzielony na 4 moduły:

  1. Zajęcia teoretyczne obejmujące m.in.: zagadnienia prawne, zagadnienia prewencyjne i psychologiczne, działanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działanie w przypadku zagrożenia w przestrzeni publicznej, reagowanie na znaki i sygnały służb, sygnały w obronie cywilnej, powiadamianie służb ratunkowych itp.
  2. Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz samoobrona – zajęcia praktyczne mające na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dotyczących zarówno zdrowia jak i życia i mienia;
  3. Podstawy posługiwania się bronią – zajęcia z trenażerem na strzelnicy wirtualnej – bezpieczne wprowadzenie do posługiwania się bronią, które pozwoli w dostosowany do wymogów uczestniczek sposób nabrać wprawy i doświadczenia dotyczącego używania broni palnej; 
  4. Zajęcia strzeleckie przy użyciu broni palnej – właściwe zajęcia strzeleckie na strzelnicy kulowej pozwalające wytrenować nawyki i umiejętności potrzebne do korzystania z broni palnej;

Zapisu na szkolenia można dokonać przez profil Facebook Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna oraz stronę internetową www.bezpiecznalubelszczyzna.pl

#

Stężyca na VII Kongresie Gospodarki Senioralnej w Warszawie

15 czerwca 2023 r., przedstawicielki naszego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyły w VII Kongresie Gospodarki Senioralnej w Warszawie. Tytuł tegorocznego wydarzenia, to „Dialog Pokoleń – społeczeństwo – zdrowie – praca „.

Rynek konsumencki obejmuje wiele aspektów codziennego życia osób dojrzałych, ale też dotyczy młodszych pokoleń, na których spoczywają wyzwania współczesnego świata, w tym starzenia się społeczeństwa. Na Kongresie poruszano temat inkluzywności wobec wieku na rynku pracy, ale i wśród konsumentów. Pokazano przykłady dobrego zarządzania różnorodnością wiekową w organizacjach.

Chociaż często w zakładach pracy są włączane rozwiązania cyfrowe oraz zdalne kanały komunikacji i sprzedaży, to technologie nie wykluczają „dojrzałych” klientów a firmy przygotowały i wdrożyły w zakładach pracy programy pomagające zachować ich w swoim portfelu. Badacze dzielili się wiedzą, pokazując profil klienta 50+ oraz potrzeby pokoleń na rynku pracy. Poruszono też temat budownictwa i mieszkalnictwa przyjaznego wiekowi. Ważnym elementem kongresu było zdrowie w rozumieniu trzech kroków – profilaktyka-diagnostyka i leczenie (w tym rehabilitacja).

Kongres dał nam możliwość szerszego spojrzenia na problem „starzenia się” społeczeństwa w skali globalnej, za co bardzo dziękujemy.

#

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Rykach informuje, że od 1 czerwca 2023 roku na terenie powiatu ryckiego będzie funkcjonował
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RYKACH
którego siedziba mieści się w budynku  Szpitala Powiatowego
(Budynek B, wejście od Przychodni Specjalistycznej)

adres ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki

tel. 881 615 303, 881 615 304

Przyjmowanie wniosków  od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” w menu kontekstowym po lewej stronie

#

PODWYŻSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
W RAMACH PO PŻ

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że w dniu 15.05.2023 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Zmiana ta oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza 235% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Pozostałe kryteria uprawniające do uzyskania w/w pomocy pozostają bez zmian.

Osoby, rodziny zainteresowane otrzymaniem skierowań uprawniających do odebrania pomocy żywnościowej powinny skontaktować się telefonicznie z miejscowym OPS celem dokonania weryfikacji sytuacji dochodowej i osobistej.
Termin składania wniosków do dnia 02.06.2023 r.

#

UWAGA !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Regulaminem Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy z dn. 30.12.2016 r., § 12, pkt 3 (aneks nr 1 z dn. 24 sierpnia 2017 r.) ,,Dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych ustala się każdy piątek dniem pracy wewnętrznej”. W związku z powyższym, począwszy od 28 października 2022 r. nasi interesanci w piątki nie będą przyjmowani przez ww. pracowników z uwagi na konieczność rozpatrywania dużej liczby wniosków o dodatek węglowy.

Za utrudnienia – przepraszamy

#

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że od dnia 24 sierpnia 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 

 

 
 

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Kontakt

Dane

Projekt i wykonanie  Manufaktura Reklamy 

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzezone

Skip to content